ARE YOU OUR NEW INTERN?

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

HopeNow søger praktikant til foråret 2018

Har du lyst til at bidrage til og udvikle HopeNows arbejde med at støtte kvinder og mænd, som er udsat for menneskehandel og udenlandske kvinder i prostitution? Så er det måske dig vi leder efter! HopeNow søger en praktikant, som både kan indgå direkte i det opsøgende sociale arbejde med målgruppen og indgå i det mere akademiske arbejde med dokumentation, metodeudvikling og afrapportering til bevilgende myndigheder, som rummer forskellige organisationer og ministerier.

Om os

HopeNow er en NGO, der arbejder med menneskehandel og udenlandske kvinder i prostitution. Vi er funderet på menneskerettigheder og arbejder særligt med empowerment. Vi er en af de fire aktører under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, og derudover løfter vi i samarbejde med COWI et projekt, der undersøger og udvikler nye metoder til at identificere og hjælpe ofre for menneskehandel, indenfor de webbaserede prostitutionsformer escort og privat/diskret. Derudover har vi et samarbejdsprojekt med NGO’en HAART i Kenya, hvor vi arbejder med forebyggelse af menneskehandel og awareness raising. Vi holder til på Drejervej i Nordvest, men foretager opsøgende arbejde i hele hovedstadsregionen og i enkelte tilfælde i resten af landet. Vi indgår i nationale og internationale netværk og besidder en stor ekspertise på området, særligt omkring handlede afrikanske kvinder.

Om praktikken

Praktikken er ulønnet. Dine opgaver består blandt andet i at:

 • Indgå i det opsøgende sociale arbejde
 • Dokumentere og kvalificere dokumentationen af det sociale arbejde samt indhente ny viden omkring eksperimenterende socialt arbejde
 • Analysere og kvalificere metoder i det sociale arbejde
 • Samarbejde og koordinere med frivillige
 • Kommunikere HopeNows arbejde ud bl.a. via nyhedsbreve, vores hjemmeside og sociale medier

Om dig

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant (professions)bacheloruddannelse
 • Er i gang med din kandidatuddannelse, gerne inden for det socialfaglige, sundhedsfaglige, antropologiske eller samfundsvidenskabelige felt
 • Er flydende i dansk og engelsk både skriftlig og mundtligt
 • Er fleksibel, selvstændig og har lyst til at tage et ansvar
 • Er villig til at deltage i opsøgende arbejde om natten minimum to gange om måneden
 • Eftersom vi er en relativt lille NGO, hvor frivillige indgår i staben, forventer vi også, at du har lyst til at løse mange forskellige opgaver og vil bidrage til, at vi løfter i flok.

Praktikperioden

Praktikken løber i foråret 2018 efter nærmere aftale. Arbejdstiden er op til 37 timer ugentligt eller efter aftale med mulighed for fleksibilitet ift. dit studie eller andet arbejde. Der vil forekomme natarbejde, primært tirsdag nat, når HopeNow udfører outreach på Vesterbro.

Send dit CV samt ansøgning til projektleder Nicol Savinetti på nicol@hopenow.dk og til praktikant Rebecca Little på rebecca@hopenow.dk. Deadline for ansøgning er 11. december og samtaler vil holdes i ugerne derefter.

Vi opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge. Du kan læse mere om HopeNow på www.hopenow.dkHopeNow is looking to hire an intern for spring 2018

Would you like to contribute to and further develop HopeNow’s work supporting victims of trafficking and migrants sex workers? Yes … then you may be exactly the person we are looking for! HopeNow is looking to hire an intern, who can both participate in the outreach work with the target group and be a part of the academic team working with documentation, method development and reporting to granting authorities including the ministries.

About us

HopeNow is an NGO working with human trafficking and migrant sex workers. We are grounded in human rights and work especially with empowerment. We are one of four actors under the Danish government’s action plan to combat human trafficking and, in cooperation with COWI, we are currently working on a project, which explores and develops new methods to identify and help victims of human trafficking within the web-based forms of prostitution, namely escort and private/discreet. We also have a collaboration with an NGO in Kenya, HAART, where we work with raising awareness in order to prevent human trafficking. While our offices are located on Drejervej in Nordvest, Copenhagen, we carry out outreach work primarily in greater Copenhagen and to a lesser extent across Denmark. We are a part of national and international networks and possess expertise within this area, particularly concerning trafficked women from Sub-Saharan Africa.

About the internship

The internship is unpaid. Based on your interests, your tasks will include:

 • Participating in the social outreach work
 • Documenting and qualifying the documentation of the social work
 • Collecting new knowledge about experimental social work
 • Analysing and qualifying methods in social work
 • Collaborating and coordinating with volunteers
 • Communicating HopeNow’s work through newsletters, our website and social media

About you

We expect that you:

 • Have a relevant bachelors degree
 • Are currently studying your Masters degree within the social sciences or humanities (social work, anthropology, health, migration are preferred fields)
 • Are flexible, independent, a team player and are willing to take responsibility
 • Can speak, read and write in Danish and English at a very good level
 • Are willing to participate in night-time social work, minimum two times a month

As we are a fairly small NGO, which relies heavily on volunteers. As such we also expect that you are willing to solve different tasks and contribute to an environment where we act in concert.

Internship period

The internship will run over the entire course of the spring semester 2018, depending on what we agree upon. The working hours will be 37 hours a week, but this is flexible based on your studies or other commitments. Send you résumé and application to project manager Nicol Savinetti on nicol@hopenow.dk and intern Rebecca Little on rebecca@hopenow.dk. The deadline for application is December 11th and interviews will be held in the following weeks.

We encourage everyone, regardless of personal background, to apply. You can read more about HopeNow at www.hopenow.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.