Dagsorden for generalforsamling den 1. oktober

Hermed den endelige dagsorden for ordinær generalforsamling i foreningen HopeNow tirsdag den 1. oktober, kl. 18.00
Generalforsamlingen afholdes hos SIRIUS Advokater, Frederiksberggade 11, 1459 København K.
Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk inden den 27. september 2013. 

Den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud:
1. Valg af dirigent og referent

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2012 til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse

Ad 3: Udkast til regnskab vil blive forelagt og gennemgået på generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til
godkendelse.
Ad 4: Bestyrelsen foreslår, at kontingent satserne fastholdes for kalenderåret 2013, således at
støttemedlemskaber fortsat er kr. 50 (studerende & pensionister) og kr. 150, og et fuldt
medlemskab er kr. 300, medlemskab for skoler & virksomheder er kr. 750. Budgettet for 2013
vil blive forelagt og gennemgået på generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår, at der foretages ændringer i vedtægternes §5 og § 8. Ændringerne
fremgår af vedhæftede vedtægtsbilag og ændringerne er af praktisk/administrativ karakter.
Der er ikke indkommet andre forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende genopstiller til bestyrelsen:
Anne Brandt Christensen (formand)
Jytte Tholstrup Svendsen (næstformand)
Liz Whitta-Jørgensen
Helle Hald
Kenneth PlummerEndvidere opstiller på formandens opfordring:
Vibeke Molin
Michelle Mildwater er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøderne i
henhold til bestyrelsens forretningsorden.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at der igen i år kun vælges én suppleant. Stella Brøndum Folkmann, som
er aktiv frivillig i HopeNow, stiller op som suppleant.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §8
Statusaut. revisor Kent Hedegaard (PwC) genopstiller ikke. Statusaut. revisor Jesper Jørn
Pedersen (KPMG) opstiller som revisor. Bestyrelsen foreslår, at Jesper Jørn Pedersen vælges.

9. Eventuelt
Der er ikke modtaget indlæg til dette punkt.
Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden,
dvs. den 30. september 2013, har betalt forfaldent kontingent for 2013 (kr. 50 støttemedlemsskab
for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem
bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på
generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt.
Vel mødt den 1. oktober!
Med venlig hilsen,
bestyrelsen i HopeNow

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.