Endelig dagsorden for generalforsamling

København den 10. december  2014

Kære Medlem,

Hermed den endelige dagsorden for ordinær generalforsamling i foreningen HopeNow,

Torsdag den 18. december, kl. 17.00.

Generalforsamlingen afholdes hos HopeNow, Drejervej 17, stuen, 2400 København NV.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk inden den 15. december 2014.

Den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud :

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for 2013 til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse

Ad 3: Revisor er ved at gennemgå & revidere regnskabet, og et udkast vil blive forelagt og gennemgået på generalforsamlingen.

4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

Ad 4:  Bestyrelsen foreslår, at kontingent satserne fastholdes for kalenderåret 2014, således at støttemedlemskaber fortsat er kr. 50 (studerende & pensionister) og kr. 150, og et fuldt medlemskab er kr. 300, medlemskab for skoler & virksomheder er kr. 750. Budgettet for 2014 vil blive forelagt og gennemgået på generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag.

Ad 5: Der er ikke indkommet andre forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende genopstiller til bestyrelsen :

Anne Brandt Christensen (formand)
Jytte Tholstrup Svendsen (næstformand)
Liz Whitta-Jørgensen
Helle Hald
Kenneth Plummer
Vibeke Molin

Michelle Mildwater er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøderne i henhold til bestyrelsens forretningsorden.

Valg af suppleanter til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår, at der for 2014 ikke vælges nogen suppleant, da året næsten er gået, på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår, at statsautoriseret revisor Jesper Jørn Pedersen genvælges.

9. Eventuelt

Der er ikke modtaget indlæg til dette punkt.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 17. december, har betalt forfaldent kontingent for 2014 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vel mødt den 18. december !

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.