skip to Main Content

Palermo protokollen, som blev underskrevet i 2001 og senere stadfæstet af mange lande verden over definerer menneskehandel således:

At rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person med det formål at udnytte vedkommende. Det er uden betydning, om den handlede person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte midler.

Menneskehandel, eller human trafficking som det også betegnes, blev i mange år ukorrekt forbundet udelukkende med tvungen prostitution af kvinder og børn. Den første danske handlingsplan i 2003 fokuserede ex. ubetinget på kvinder og børn. Imidlertid dækker menneskehandel over alle former for udnyttelse af mennesker under tvang, og den kendsgerning er siden 2016 også anerkendt i Danmark og afspejler sig i de senere handlingsplaner. Globalt handles og udnyttes mennesker til tiggeri, underbetalt og udnyttet tvangsarbejde i landbrugs-, manufaktur- og byggeindustrien samt i minearbejde, som hushjælp og til organhøst. FN beskriver menneskehandel som det hurtigst voksende handelsområde under organiseret kriminalitet og er trods alle anstrengelser vedblevet med at være et høj-profit-med-lille-risiko kriminelt foretagende.

Menneskehandel bygger på menneskers sårbarhed.

Mennesker kan blive gjort eller ende som sårbare på mange forskellige måder afhængig af, hvor de kommer fra i verden, og der er mange forskellige sociale, politiske, økonomiske, familiære og kulturelle elementer og forhold, som skal anerkendes. Der er mange såkaldte push faktorer, hvoraf kan nævnes nogle stykker:

  • Krig
  • Fattigdom
  • Korruption
  • Mangel på uddannelse
  • Mangel på muligheder
  • Arbejdsløshed
  • Mangel på adgang til sundhedstilbud
  • Kønsrelateret vold
  • Global opvarmning og naturkatastrofer, som kræver
  • Drømmen om et bedre liv

Det er værd at huske på, at sårbare mennesker er sårbare overfor menneskehandel udelukkende, fordi global profit vedbliver at være en styrende faktor, og der er derfor et marked, som både direkte og indirekte skaber og støtter udnyttelse af mennesker.

Menneskesmugling er hjælp, organisering og facilitering af illegal transport af en eller flere personer over en landegrænse. Menneskesmugling er et brud på statslove. Når personer smugles, er de nået til enighed om en pris med mennesmuglerne, og ved ankomst til bestemmelsesstedet er der ingen gæld.

Menneskehandel er et brud på individets menneskerettigheder. Menneskehandel indebærer altid bedrag og udnyttelse. Det er at bruge et andet menneske for at opnå en økonomisk gevinst. I modsætning til menneskesmugling, som er en enkeltstående begivenhed, omfatter menneskehandel en langvarig afhængighed under slavelignende forhold samt en gæld at tilbagebetale.

Menneskehandel involverer sædvanligvis et globalt kriminelt netværk med personer/mellemmænd placeret på strategiske lokationer – nogle er ansvarlige for rekruttering, nogle for transport, transit lokationer, opsamling i ankomstlandet, indkvartering, pengeoverførsler etc. Oftest kontrollerer én madam gerne bosiddende i Nigeria eller i Sydeuropa alle mellemmænd og giver alle instruktioner og ordrer.

Som nævnt ovenfor involverer menneskehandel et globalt kriminelt netværk med kontaktpersoner på forskellige strategiske lokationer. Det kræver en koncentreret og koordineret og samtidig langvarig indsats at komme sådanne netværk til livs. Det kræver udvidet politisamarbejde i alle lande, det kræver også kendskab til hvorledes disse netværk opererer – hvilket alt sammen kalder på mange ressourcer indenfor politiet og derfor villighed fra politisk side til at prioritere opgaven. Ganske, ganske få handlede personer ønsker at vidne mod deres bagmænd, hvilket kunne give politiet konkrete oplysninger i deres efterforskningsarbejde, men da der i Danmark ikke ydes vidnebeskyttelse til handlede personer, der vidner mod deres bagmænd, tør ingen gøre det – og samtidig er der også hensynet til familiens sikkerhed. Kan bagmændene ikke straffe ‘deres ejede’ kvinder og mænd, går de efter familiemedlemmer.

FN skønner, at flere end 700.000 mænd, kvinder og børn er ofre for menneskehandel på verdensplan hvert år. Ligesom i Danmark, foregår menneskehandel globalt set indenfor mange områder.

Det er næsten umuligt at sætte præcise tal på omfanget af problemet, da menneskehandel ofte foregår i det skjulte.

Rigspolitiet skønner, at omkring 2.500 udenlandske kvinder arbejder i den danske sexindustri, og at trafikken af handlede kvinder til Danmark har været i vækst siden år 2002. Fra 2007 til 2018 er der ifølge Center mod Menneskehandel identificeret 827 handlede personer i Danmark. I 2018 er antallet af mænd, der er vurderet ofre for menneskehandel, for første gang højere end antallet af kvinder vurderet handlet. Størstedelen af mændene er handlet til tvangsarbejde, og denne udnyttelsesform er den mest forekommende i 2018. Det er især fysisk hårdt arbejde, der topper – herunder transportbranchen. Der er flest ofre fra Filippinerne, og det er første gang, at ofre fra Nigeria overstiges af en anden nationalitet. Der er vurderet forholdsmæssigt flere ofre fra Marokko, ofte unge drenge under 18 år, som udnyttes til strafbare handlinger. Denne gruppe medvirker til en ændret sammensætning af køn, nationalitet og udnyttelsesform i 2018. Med i forklaringen af det stigende antal handlede mænd skyldes formentlig også, at myndighederne – blandt andet SKAT, Arbejdstilsynet og fagforeningerne – har sat kraftigt ind over for tvangsarbejde. De afrikanske mænd er hyppigst handlet til salg af narko og anden organiseret kriminalitet.

De observationer, HopeNow har gjort, indikerer ligeledes en stigning i antallet af udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. Det betyder ikke, at alle disse kvinder er handlede, men majoriteten af de afrikanske kvinder er blevet handlet på et eller andet tidspunkt.

I Danmark handles kvinder primært til prostitution, men i HopeNow har vi identificeret flere og flere af handlede mænd i Danmark. Vi har mødt flere tilfælde af både mænd og kvinder som handles til rengøringsbranchen samt mænd, der handles til at sælge narkotika.

Både mænd, kvinder og transkønnede er udsat for menneskehandel og som tidligere nævnt ikke kun til prostitution. Ofre for menneskehandel i Danmark kommer typisk fra Afrika, Central- og Østeuropa, Asien og Latinamerika. HopeNow’s målgruppe er både dokumenterede og udokumenterede mænd og kvinder, hovedsageligt fra forskellige afrikanske lande.

Den største enkeltgruppe har iflg. Center mod Menneskehandel siden 2007 været kvinder fra Nigeria handlet til prostitution. Nigerianere udgør fortsat en af de største grupper af ofre for menneskehandel situeret i Europa og det øvrige Afrika (Kilde: UNESCO 2006 ‘Human trafficking in Nigeria Root Causes and recommendations’, s. 16). I særdeleshed ses et stort antal udenlandske kvinder på bordeller, i escort-service og på de københavnske gader. HopeNow har også mødt kvinder, der har været spæret inde i lejligheder eller placeret i isolerede huse på landet.

Der er forskellige faktorer, som forhindrer og forklarer, hvorfor handlede personer ikke henvender sig til politiet. Handlede personer er under enormt pres fra deres menneskehandlere for at tjene penge. Mange aspekter af deres liv her i Danmark kontrolleres af deres bagmandsnetværk – fra den type arbejde, de er tvunget til at udføre, til hvor de bor, og hvem de omgås. Som et resultat af det er handlede personer i Danmark involveret i aktiviteter, som er kriminelle – såsom ex. at arbejde uden arbejdstilladelse eller sælge stoffer. Angsten for at blive fængslet bevirker, at de hellere undgår politiet.

Frygt for afstraffelse og hævn fra bagmandsnetværket spiller også en rolle. Selv om politiet kunne tilbyde beskyttelse til de personer, der vælger at stå frem, kunne bagmændene finde på at skade deres familier tilbage i hjemlandet.

For at komplicere tingene yderligere er forholdet mellem en handlet person og deres menneskehandlere ikke bare sort-hvidt. Menneskehandlerne har et ansvar for en handlet persons velbefindende, og i mange tilfælde er de bundet sammen af en spirituel ed (ju-ju). I forlængelse heraf er personerne ofte ikke helt klar over, hvor udnyttede de er. Også traumer er en del af billedet, som gør det vanskeligt for en person at fortælle sin historie – især til myndigheder som politiet. Skam er et anden magtfuldt element, der får personerne til at tie stille.

Sidst, men ikke mindst vil en henvendelse til politiet oftest resultere i en deportation tilbage til hjemlandet. I Danmark har handlede personer ikke adgang til at få tildelt opholdstilladelse med den begrundelse, at de har været udsat for menneskehandel, og de tilbydes ikke vidnebeskyttelse, hvis de er måtte ønske at vidne mod deres bagmænd.

Helt konkret laver HopeNow opsøgende arbejde (kaldet outreach) på gaden, i fængsler, asylcentre, kirker osv. Derudover er HopeNow et kendt navn i det afrikanske netværk, og HopeNow oplever, at flere og flere selv tager kontakt for støtte, fordi de er blevet henvist af andre personer i den afrikanske diasfora. HopeNow har haft et tæt samarbejde med Røde Kors siden 2007, derfor møder og identificerer HopeNow mange menneskehandelsofre i asylsystemet. HopeNow kommer ofte i kontakt med handlede personer efter en politiaktion på gaden. De handlede personer kontakter selv HopeNow, eller HopeNow kontaktes af andre i det afrikanske netværk – måske kontakter endog bagmandsnetværket HopeNow, fordi de er frustrerede over, at de ikke kan tjene penge på personen, der er anholdt. HopeNow yder støtte til de handlede personer ved at interviewe dem i fængslet for at få dem retmæssigt identificeret som handlede og dermed få dem løsladt. Forud for disse interviews har HopeNow ofte allerede været i kontakt med personerne gennem outreach-arbejdet. HopeNow tilbyder også terapeutisk støtte til de fængslede menneskehandelsofre.

For personer med ulovligt ophold i Danmark er det Udlændingestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse om, hvorvidt en person er handlet eller ej. En afgørelse om menneskehandel udløser en forlænget udrejsefrist og tilbud om en forberedt hjemsendelse. En forberedt hjemsendelse betyder, at personen udsendes til hjemlandet med finansiel og social støtte (i modsætning til en deportation, hvor en person udsendes uden hjælp og støtte overhovedet). Støtten gives for 6 mdr. og indeholder hjælp til at betale et sted at bo evt. suppleret med indledningsvis ophold i safe-house, hjælp til uddannelse eller til at starte en lille forretning, hjælp til sundhedstilbud, hvor det er nødvendigt, hjælp til evt. børn samt et mindre beløb til lommepenge/opretholdelse af de mest basale livsnødvendigheder. Efter 6 mdr. ophører støtten.

Det er perspektivet for handlede personer i Danmark. At være offer for menneskehandel åbner i Danmark ikke mulighed for en opholdstilladelse. Det er muligt at tildele handlede personer ophold jvnf. EU konventioner, men det er ikke en mulighed, som Danmark gør brug af.

Meget få handlede personer tager imod tilbuddet om en forberedt hjemsendelse, og når den konkrete udsendelse står foran at skulle effektueres, forsvinder de. De opholder sig illegalt her i landet eller andetsteds i Europa. Denne meget sårbare og udsatte position medfører stor risiko for, at personen fortsætter sit handelsforhold, eller at de handles igen og igen.

HopeNow søger at have fokus på, hvad den enkelte person ønsker. HopeNow arbejder med målgruppen ud fra en psykosocial tilgang og styrker den enkeltes mulighed for at tage aktivt del i egen livssituation med hjælp til selvhjælp – såkaldt empowerment.

Vores indsats er således baseret på en forståelse om at møde den enkelte, der hvor han eller hun befinder sig på det tidspunkt, kontakten stiftes. HopeNow’s arbejde udføres derfor ud fra forskellige behov, men spænder generelt over en bred vifte af forskellige aktiviteter.

Hvad angår terminologien når det handler om kompleksiteten i menneskehandel kræves det, at HopeNow benytter termen ‘offer for menneskehandel’ for at opnå retslig anerkendelse af og beskyttelse til en handlet person. I HopeNow’s daglige sociale arbejde og ud fra et menneskeligt/socialt perspektiv omtaler HopeNow dem imidlertid med ordene ‘handlede personer/mennesker’ eller som ‘overlevere af menneskehandel’. Mennesker, som kender til menneskehandel, har erfaret, at handlede personer er de mest robuste og stærke mennesker, man kan støde på. Deres identitet består af så meget mere end det at være udnyttet, og de fortjener vores ypperste respekt.

Back To Top