skip to Main Content

Menneskehandel, eller human trafficking som det også betegnes, forbindes ofte med tvungen prostitution, men dækker over alle former for udnyttelse af mennesker under tvang. Handlede mennesker ender således ikke kun i sexindustrien, hvilket indtil videre er det, vi hovedsageligt har set i Danmark. Tiggeri, underbetalt og udnyttet tvangsarbejde i landbrugs-, manufaktur- og byggeindustrien, som hushjælp og til organhøst er også globalt udbredt. FN beskriver menneskehandel som det hurtigst voksende handelsområde under organiseret kriminalitet. Ved menneskehandel forstås det at: rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar stilling eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, der har myndighed over en anden person, med det formål at udnytte vedkommende. Det er uden betydning om den handlede person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte midler.

(FN skønner, at flere end 700.000 mænd, kvinder og børn er ofre for menneskehandel på verdensplan hvert år.) Ligesom i Danmark, foregår menneskehandel globalt set på mange typer områder.

Det er næsten umuligt at sætte præcise tal på omfanget af problemet, da menneskehandel ofte foregår i det skjulte.

(Rigspolitiet skønner, at omkring 2.500 udenlandske kvinder arbejder i den danske sexindustri og at trafikken af handlede kvinder til Danmark har været i vækst siden år 2002. Fra 2007 til 2012 er der ifølge Center mod Menneskehandel identificeret 246 handlede personer i Danmark. Ligeledes beretter Center mod Menneskehandel, at antallet af personer, der er vurderet handlet, har været stigende fra 15 i 2007 til 41 i første halvår af 2012. Stigningen skyldes formentlig, at myndighederne – blandt andet SKAT, Arbejdstilsynet og fagforeningerne – har sat kraftigt ind over for tvangsarbejde.)

De observationer, HopeNow har gjort, indikerer en stigning i antallet af udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. Det betyder ikke, at alle disse kvinder er handlede, men majoriteten af deafrikanske kvinder er blevet handlet på et eller andet tidspunkt.

I Danmark handles kvinder primært til prostitution, men i HopeNow har vi identificeret flere og flere af handlede mænd i Danmark. Vi har mødt flere tilfælde af både mænd og kvinder som handles til rengøringsbranchen, samt mænd der handles til at sælge narkotika.

Både mænd, kvinder og transkønnede bliver handlet, og ikke kun til prostitution. Ofre for menneskehandel i Danmark kommer typisk fra Afrika, Central- og Østeuropa, Asien og Latinamerika. HopeNow’s målgruppe er både dokumenterede og udokumenterede mænd og kvinder, hovedsageligt fra forskellige afrikanske lande.

(Den største enkelt-gruppe er, ifølge Center mod Menneskehandel, kvinder fra Nigeria, der er handlet til prostitution. Nigerianere udgør en af de største grupper af ofre for menneskehandel situeret i Europa og det øvrige Afrika (Kilde: UNESCO 2006 ‘Human trafficking in Nigeria Root Causes and recommendations’, s. 16).) I særdeleshed ser vi et stort antal udenlandske kvinder på bordeller, i escort-service og på de københavnske gader. HopeNow har også mødt kvinder, der har været spæret inde i lejligheder eller placeret i isolerede huse på landet.

Helt konkret laver HopeNow opsøgende arbejde (det vi kalder outreach) på gaden, i fængsler, asylcentre osv. Derudover er HopeNow et kendt navn i netværket, hvorfor vi oplever, at flere og flere selv tager kontakt til os for støtte. Vi har haft et tæt samarbejde med Røde Kors siden 2006, derfor møder og identificerer vi mange menneskehandelsofre i asylsystemet. Når politiet foretager razziaer på gaden, støtter vi Center mod Menneskehandel ved at interviewe de arresterede personer, for at få dem retmæssigt identificeret som handlede. Forinden disse interviews har vi ofte allerede været i kontakt med personerne i vores outreach-arbejde og haft refereret dem til Drop-In centeret i København, hvor vi samarbejder tæt med Center mod Menneskehandel og Reden International.

HopeNow søger at have fokus på, hvad den individuelle person ønsker. Vi arbejder med målgruppen ud fra en psykosocial tilgang og styrker den enkeltes mulighed for at tage aktiv del i egen livssituation med hjælp til selvhjælp – såkaldt empowerment.

Vores indsats er således møntet på en forståelse om at møde den enkelte, der hvor han eller hun befinder sig på det tidspunkt, kontakten stiftes. HopeNow’s arbejde udføres derfor ud fra forskellige behov, men spænder generelt over en bred vifte af forskellige aktiviteter

Back To Top