HopeNows erfaring med menneskehandel i Danmark

Menneskehandel i Danmark

 • I Danmark handles kvinder primært til prostitution
 • I HopeNow har vi identificeret et stigende omfang af handlede mænd i Danmark
 • Der ses en stigende tendens til at både mænd og kvinder handles til rengøringsbranchen, samt mænd der handles til at sælge narkotika
 • De mænd og kvinder der handles til Danmark kommer fra forskellige lande, men største delen af dem er fra Vestafrika, Østeuropa, Thailand og på det seneste også Sydamerika
 • Der kan også forekomme handel af mindreårige

Handlede mennesker findes overalt i Danmark. I særdeleshed ser vi et stort antal udenlandske kvinder på bordeller, i escort-service og på de københavnske gader. HopeNow har også mødt kvinder der har været spærret inde i lejligheder eller placeret i isolerede huse på landet, hvor de har været tvangsprostituerede. På det seneste er man også begyndt at finde handlede kvinder i lejligheder i København.

Fælles for alle handlede mennesker er, at de har været eller er tilknyttet et netværk af bagmænd, som de skylder penge. Som regel skylder de deres bagmænd store summer penge for rejseomkostninger, visum og andre fiktive gældsposter, der langt overskrider de beløb, som det reelt koster at rejse til Europa. Disse kriminelle netværk, som kontrollerer menneskehandlen er komplicerede strukturer, som er svære at gennemskue og som strækker sig over landegrænser og kontinenter.

De observationer, HopeNow har gjort, indikerer en eksplosiv stigning i antallet af udenlandske kvinder i prostitution i Danmark. Det betyder ikke, at alle disse kvinder er handlede mennesker, men majoriteten af de afrikanske kvinder er blevet handlet på et eller andet tidspunkt. Som regel kommer kvinderne til at sidde med en stor gæld til deres bagmænd, der starter ved 60.000 euro eller mere. For mange tager det flere års hårdt arbejde i prostitutionen at komme ud af denne gæld. Andre kommer aldrig ud af gældsfængslet, da de allerede er blevet fanget og involveret i kriminelle netværk.

En stor del af de afrikanske kvinder beretter om, hvordan rejsen til Europa har taget alt fra måneder til årevis, hvordan de har vandret i større grupper gennem ørkenen uden basal forplejning og hvordan de har mistet venner, bekendte og andre kvinder i disse grupper. De beretter om vagter med våben, som driver kvinderne frem som kvæg, truer med vold og voldtægt og i nogle tilfælde også fører det ud i livet. De fortæller om sejlturen til Europa i små både, hvor uvejr og for mange passagerer ombord gør rejsen risikabel. Når de ankommer til Europa, oftest Spanien eller Italien, tvinges de til prostitution der, eller de bliver sendt videre til andre europæiske lande.

Lovgivning i Danmark

Menneskehandel betyder, at rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt, bedrageri eller trusler. Det er uden betydning om den handlede person har givet sit samtykke til udnyttelsen, hvis der er blevet anvendt nogle af de førnævnte midler.

Dette er FNs korte definition på menneskehandel, også kaldet trafficking, i den såkaldte Palermo-protokol fra 2000. Du kan læse Palermo-protokollen her. Den er et tillæg, til FNs Konvention mod transnational organiseret kriminalitet.

Danmark har tiltrådt Palermo-konventionen og med udgangspunkt i FN’s definition af menneskehandel, indførte Folketinget i 2002 en særlig bestemmelse i straffeloven; § 262a. Paragraffen understreger, at menneskehandel er strafbart og giver en strafferamme på op til 10 års fængsel. Indtil videre er bagmænd, der er dømt i Danmark, blevet idømt straffe på op til tre år og nogle måneder.

Loven mod menneskehandel lyder således:
§ 262 a. For menneskehandel straffes med fængsel indtil 10 år den, der rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person, hvor der anvendes eller har været anvendt

 1. Ulovlig tvang efter § 260,
 2. Frihedsberøvelse efter § 261,
 3. Trusler efter § 266,
 4. Retsstridig fremkaldelse, bestyrkelse eller udnyttelse af en vildfarelse eller
 5. Anden utilbørlig fremgangsmåde

Med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der med henblik på udnyttelse af den pågældende ved kønslig usædelighed, tvangsarbejde, slaveri eller slaverilignende forhold, strafbare handlinger eller fjernelse af organer

 1. Rekrutterer, transporterer, overfører, huser eller efterfølgende modtager en person under 18 år eller
 2. Yder betaling eller anden fordel for at opnå samtykke til udnyttelsen fra en person, som har myndighed over den forurettede, og den, der modtager sådan betaling eller anden fordel.

Regeringens handlingsplan

De seneste år har de siddende regeringerne indført specifikke handlingsplaner til bekæmpelsen af handel med mennesker til Danmark. De beskriver hvordan forskellige initiativer skal bekæmpe menneskehandel, samt hvordan potentielt handlede kvinder og mænd skal hjælpes Den nyeste handlingsplan kan læses her

Menneskehandel er et stigende fænomen i Danmark og resten af verden, hvorfor HopeNow arbejder med menneskehandel ud fra et globalt perspektiv. Vores fokus er rettet mod indførelsen af Palermoprotokollen og Europakommissionens konventioner.