København den 15. juni 2015

Kære Medlem,

Hermed den endelige dagsorden for ordinær generalforsamling i foreningen HopeNow,

Mandag den 22. juni, 2015, kl. 17.00

Generalforsamlingen afholdes hos HopeNow, Drejervej 17, stuen, 2400 København NV.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk inden den 19. juni 2015.

Den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud :

  1. Valg af dirigent og referent.
  1. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Regnskabet er under udarbejdelse men desværre forsinket, så der afholdes ekstra ordinær generalforsamling til regnskabets forelæggelse senere på sommeren.

  1. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

Bestyrelsen foreslår, at kontingent satserne fastholdes for kalenderåret 2015, således at støttemedlemskaber fortsat er kr. 50 (studerende & pensionister) og kr. 150, og et fuldt medlemskab er kr. 300.  Budget vil blive forelagt og gennemgået på generalforsamlingen.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der ikke vælges suppleanter til bestyrelsen for 2015.

  1. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §8

Statusaut. revisor Jesper Jørn Pedersen (EY) genopstiller som revisor. Bestyrelsen foreslår, at Jesper Jørn Pedersen vælges.

  1. Eventuelt

Der er ikke modtaget indlæg til dette punkt.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 19. juni, har betalt forfaldent kontingent for 2015 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Vel mødt den 22. juni 2015

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

Categories:

Tags:

No responses yet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Contact

HopeNow
c/o Michelle Mildwater
Peter Bangs Vej 18, 4.
DK – 2000 Frederiksberg
E-mail: michelle@hopenow.dk