Indkaldelse til generalforsamling

                                  HopeNow_logo_web1_FB

København, den 26. november 2014

Kære Medlem,

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Foreningen HopeNow,

Torsdag, den 18. december, kl 17

Generalforsamlingen afholdes hos HopeNow, Drejervej 17, stuen, 2400 København NV.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email til abc@hopenow.dk inden den 15. december 2014.

Den foreløbige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf.§8
  9. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 17. december, har betalt forfaldent kontingent for 2014 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, bedes indsendt via mail til bestyrelsen på abc@hopenow.dk senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest torsdag, den 4. december 2014.

Eventuelt indkomne forslag offentliggøres via mail sammen med den endelige dagsorden en uge før generalforsamlingen.

Vel mødt den 18. december!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i HopeNow

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.