Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt dagsorden

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling den 27. marts kl. 18.00.
Generalforsamlingen afholdes hos SIRIUS Advokater, Holmens Kanal 7, 3. sal, 1060 København K.

Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi gerne bede om forhåndstilmelding på email Tilmelding@hopenow.dk inden den 25. marts 2011.

Den endelige dagsorden for den ordinære generalforsamling ser således ud :

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Ad 3: Revisor er ved at revidere regnskabet, og et udkast vil blive forelagt og gennemgået på generalforsamlingen.

 5. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse.

  Ad 4: Bestyrelsen foreslår, at kontingent satserne fastholdes for kalenderåret 2012, således at støttemedlemskaber fortsat er kr. 50 (studerende & pensionister) og kr. 150, og et fuldt medlemskab er kr. 300. Budget vil blive forelagt og gennemgået på generalforsamlingen.

 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Ad 5: Bestyrelsesformanden foreslår i overensstemmelse med SKATs anbefalinger i forbindelse med, at HopeNow har opnået godkendelse efter LL §8a, at vedtægterne § 9 om opløsning ændres således, at det præciseres, at ”et eventuelt likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning overdrages til en anden forening, som har hjemmehørende i Danmark eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, jf. § 5, nr. 2 i bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008.”

  Der er ikke indkommet andre forslag.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Følgende genopstiller til bestyrelsen:
  Anne Brandt Christensen (formand)
  Liz Whitta-Jørgensen
  Helle Hald

  Følgende opstiller til bestyrelsen:
  Jytte Tholstrup Svendsen
  Kenneth Plummer

  Det skal oplyses, at Michelle Mildwater er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøderne i henhold til bestyrelsens forretningsorden.

 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. Bestyrelsen foreslår, er igen i år kun vælges én suppleant. Henrik Urbak, som er aktiv frivillig i HopeNow, stiller op som suppleant.

 12. Valg af revisorer og revisorsuppleant jf. §8
 13. Statusaut. revisor Kent Hedegaard (PwC) genopstiller som revisor. Bestyrelsen foreslår, at Kent Hedegaard genvælges.

 14. Eventuelt
 15. Der er ikke modtaget indlæg til dette punkt.

Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen og medlemmer, der senest ugedagen forinden, dvs. den 26. marts 2012, har betalt forfaldent kontingent for 2012 (kr. 50 støttemedlemsskab for studerende/pensionister, kr. 150 støttekontingent eller kr. 300 fuldt kontingent) samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Medlemmer, der har indbetalt fuldt kontingent, har ret til at stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved personligt fremmøde. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Vel mødt den 27. marts!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.